UGEBAK

ULUSLARARASI GELECEĞİN EĞİTİMİNE BAKIŞ KONFERANSI

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ

2-4 Mayıs 2018 / Girne / Kuzey Kıbrıs

English

English

Yazım ve Yayın İlkeleri 

 

Kapsam

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yayını olan folklor/edebiyat dergisi halkbilimi, edebiyat, antropoloji, dil, tarih, sosyoloji ve psikoloji alanlarında inceleme ve araştırmaya dayalı, yöntembilimsel ölçütlere uygun;

1.Özgün kuramsal yazılar; 
2. Özgün araştırma,inceleme yazıları;
3. Belgeler ve yorumlar;
4. Uygulamalar ya da uygulamaya dönük yazılar;
5. Eğitim çalışmaları, derlemeler, eleştiri ve değerlendirme yazıları; 
6. Kitap eleştirilerine yer vermektedir.

 

Genel İlkeler

folklor/edebiyat dergisi yönetimi (Ön Denetim Kurulu-Yayın Kurulu ve editör) intihal (plagiarism) konusunda ithenticate(R)aracılığıyla ve diğer  bilimsel denetimlerden sonra metin incelemelerine geçer. Benzeme oranı %20'yi geçen makaleler, değerlendirmeye alınmaz. Makalelerin özgün, atıf alabilme olasılığı yüksek ve akademik ilkelere uygun olması, temel yayın koşullarıdır. DOI kayıtları ile yayınlanacak makalelerin bilimsel, etik ve yasal sorumlulukları yazarlarına aittir. Psikoloji alanı ile bağlantılı araştırmaların -özellikle insan katılımcı ve/veya hayvan deneklerle çalışma yapılmışsa-. etik kurulu onayı zorunludur. folklor/edebiyat’a gönderilen yazıların başka yerde yayınlanmamış olması  ve genel yapısıyla aşağıdaki kurallara uyması gerekmektedir:

Makalelerin dili, Türkçe ve İngilizcedir. Bilimsel makaleler referanslar içinde 2500-5000 kelime arası olmalıdır.

Dergide yazısı yayınlanan yazarlara, bir adet dergi ve makalelerinin pdf dosyası gönderilir. Yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmez. Yayınlanmış yazılar, dergi künyesi belirtilmek koşuluyla başka bir kaynakta da yayınlanabilir.

 

Bilimsel-Akademik İlkeler

Bilimsel bir makalenin amacı, alanında uzman yazarların bilinen yöntemler kapsamında elde ettiği sonuçları daha geniş bilimsel kitlelere ulaştırmasıdır. Bilimsel etik, bir araştırmanın çıkış noktasıdır. TÜBA’nın bu konudaki yorumu “Etik, insanların ahlaklı yaşamanın temelleri üzerine akıl yordukları ve bu temellerden yola çıkarak doğru ve yanlışı ayırt etmeye, doğru davranış biçimlerini bulmaya ve uygulamaya yarayabilecek kuramsal ve toplumsal araçları geliştirdikleri bir düşün alanıdır” biçimindedir. Bu bakış açısı folklor/edebiyat için makale kabulündeki temel ilkedir. Dergide TUBA ve TÜBİTAK’ın yayın ilkelerine uygun makalelere yer verilir.

Dergide yer alması istenen akademik nitelikli bir makale; Giriş, Yöntem, Sonuç(lar)- Tartışma bölümlerinden oluşur. Giriş kısmında açık ve  anlaşılır bir biçimde makalenin ele aldığı sorunun genel yapısı hakkında bilgi sunulur. Yöntem bölümünde bu sorunun nasıl çözümlendiği ortaya konulurken tercih edilen bilimsel yöntem de açıkça belirtilir. Sonuç-Tartışma kısmında sorunun yöntembilimsel olarak incelenmesiyle varılan hususlar belirtilir;  çalışmadan sonra yapılması ya da sürdürülmesi öngörülen araştırmalar ve geliştirici girişimler için  önerilerde bulunulur.

 

Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen makaleler, UKÜ bünyesindeki Ön Denetim Kurulu’nca dergi ilkeleri ve kurallarına uygunlukları açısından denetlenir.  Bu kurulun yetkisi dışındaki gerekli teknik ekleme /düzeltmeler için yazarlarla işbirliği yapılır. Yazı,Yayın Kurulu ve  Editör’ün onayıyla alanda uzman iki hakeme gönderilir. Değerlendirme sürecinde, “kör hakem” işleyişi uygulanır. Hakem raporlarının çelişkili durumlarında yazı, üçüncü hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu+editör  görüşüyle karara varılır. Yazarlar, denetim süreçlerindeki uyarıları yerine getirirler; katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte karşı görüşlerini iletirler. Kesin sonuç, Yayın Kurulunca alınır. Dergiye gönderilen yazılar, hiçbir durumda iade edilmez.

 

Yazım Kuralları

Yazılar, “Microsoft Word Document” formatında, metin ve sonuç kısımları “Times New Roman” yazı tipi ve “12 punto” büyüklüğünde olmalıdır. Yazılar 1,5 satır aralığı, kenar boşlukları her bir kenardan 2,5 cm. boşluk olacak şekilde ayarlanmalıdır.Satır sonlarında sözcükler kesinlikle hecelerine bölünmemelidir. Metin blok (sağa sola dayalı), satırbaşı verilmeden ve paragraflar arasında satır boşluğu bırakmadan, otomatik olarak, altı nokta boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır.

 

İlk sayfa düzeni:

 1. Yazar adı (sağ köşe, sağa dayalı)
 2. Makale başlığı (sağa dayalı)
 3. Çeviri makaleler için çevirmen adı (sağa dayalı)
 4. Türkçe özgün makaleler için 150-200 sözcük arasında İngilizce  ve Türkçe özet. Makale başlığının İngilizce çevirisi, daha sonra özet metin yerleştirilir. İngilizce makalelerde en az 250 sözcükten oluşan Türkçe özet verilir.
 5. Önce makale dilinde, ardından özet dilinde 5-6 sözcükten oluşan anahtar sözcükler verilir.
 6.  Sayfa altında verilecek bilgiler:
  • Yazarla ilgili bilgi sayfa altında (*) işaretiyle
  • Makale ile ilgili açıklama çeviri metinlerde kaynak metin ile ilgili açıklama (**) işareti ile,
  • Çevirmenle ilgili açıklama (***) işaretiyle gösterilir.

 

Diğer Yazım ve Sunum Kuralları

FOLKLOR/EDEBİYAT DERGİSİ (94.sayıdan iitibaren)

MAKALELERDE DÜZELTME –DÜZENLEME KURALLARI:

 1. Başlıkta sözcüklerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle bold (kalın) yazılır. Kaynakçada kitap adları italiktir. Makaleler düz yazılır, Tek/çift tırnak arasına alınmaz.Yazar(lar)ın  soyadlarının baş harfleri büyük diğerleri küçük harflerle yazılır, adın ilk harfi yazılır nokta konulur. İngilizce kaynakçalardaki eser adlarındaki  ek sözcüklerin ilk harfleri minisküldür.(and, the,  on, a, an gibi)
 2. Türkçe başlığın altına İngilizce başlık yazılır  (ikisi de bold/kalın) altına Makale Türkçeyse Türkçe özet önce; İngilizceyse İngilizce özet önce konulur) .
 3. İlk sayfadaki künye bilgileri hariç dipnotlar ilgili sayfaların altında değil; makalenin sonunda Notlar (Endnotes) başlığı altında verilir.
 4. Anahtar sözcükler (özel adlar hariç) küçük harflerle ve italik yazılır, bir tab 1,25 cm sol içerden başlanır, her biri virgülle ayrılır, sonuna nokta konulmaz. Beş sözcükten az, 10 sözcükten çok olmaz.
 5. Abstract/Özet sözcükleri bold/kalın, büyük harflerle ve ortalanarak yazılır. Özet, 150-250 sözcük arasındadır.Özet ve anahtar sözcükler bir tab (1.25 cm) sol içeriden başlar. Özette makaleyle iligili gelecek zaman kipi kullanılmaz. (Makalede ….araştırılacaktır, üzerinde durulacaktır…vb)
 6. Ana metin sola dayalı dizilir.
 7. Giriş ve sonuç numaralandırılmaz. Girişe alıntıyla başlanmaz; sonuçta alıntıya yer verilmez.
 8. Paragraflara bir tab (1.25 cm.) sol içeriden başlanır.
 9. Blok alıntılar bir tab (1.25 cm) içeriden başlar. Sonuna mutlaka kaynak konur.
 10. Kaynakça düzenlemesinde  Microsoft Word otomatik  olarak düzenlenmesi önerilir.  Başvurular+Kaynakları yönet+Stil ve stilden APA 6  (Sixth Edition) seçilir.
 11. Ana metinde geçmeyen kaynaklara kaynakçada yer verilmez.
 12. Varsa kaynağın DOI numarası referansın en sonunda verilir.
 13. Aynı yazarın birden fazla eseri kaynakçada varsa adı her kaynağın başında yazılır. (______) çizgi çekmek ya da ibid, agk. Gibi kullanımlar geçerli değildir.
 14. Kaynakçada sadece yayınevinin adı yazılır; yayınevi,  yayını, yayınları vb nitelendirmeler yazılmaz.
 15. Kaynakçadaki künyelerin  -varsa- etki faktörü (impact factor) linkleri  belirtilir. Örn. Google scholar,web of science, vs.
 16. Kaynakçada yayınlar için “yayınevi, yayınları, yayını,basımevi vb” sözcüklere yer verilmez. Sadece yayınevinin (yayın kurumunun) adı  künyenin sonunda verilir. Aynı yazarın birden çok eser yer almışsa ________ çizgi çekilmez, ibid agk gibi kısaltmalar yapılmaz yazarın adı tekrarlanır.
 17. İnternet kaynaklarında  yazar soyadı, adının baş harf(ler)i, ürünün başlığı kitaplarda olduğu gibi ilk harfi büyük ve tümü italik yazılır. Sonra erişim tarihi gün, ay, yıl  belirtilir ve link yazılır.
 18. Bunların dışında kararsız kalınan durumlarda editörle görüşünüz.

Not(sonnot) ve Kaynaklar APA 6 standartlarına uygun olarak verilir, ikinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da belirtilir. Metin içinde kaynak gösterme ve diğer teknik uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki kaynaktan yararlanılabilir:

http://dergipark.gov.tr/uploads/files/4d53/3a73/0e3c/572f7df1cee3c.pdf

Daha fazla bilgi için: http://www.folkloredebiyat.org/Anasayfa.Aspx